Kvantna medicina je, zapravo, kvantno-informativna, a nazivaju je još holografskom medicinom.

 

Zašto kvantna?

Zato što je bazirana na pronalascima kvantne fizike, čije osnove je postavio Maks Plank, početkom XX veka. Kasnije su njeni principi utkani u termin „fizika živog“ i na njima se temelji kvantno-informativni način lečenja.

Kvant predstavlja najmanju količinu nečega bilo da je to materija ili energija. Kvant se ne može deliti, on se ponaša istovremeno i kao čestica i kao talas. Smatra se da je i sâm život organizovan na principima čestica/talas, tj. da materija poseduje i talasna svojstva, koja su predmet kvantne medicine.

Zašto informativna?

Zato što deluje na informaciono polje koje upravlja svim procesima u ljudskom organizmu.

Zdravlje i bolest su manifestacija vrlo složenih procesa, koje je, još uvek, nemoguće, u potpunosti, sagledati.

Ono što je dokazano jeste da svaki čovek ima jedinstven elektromagnetni potpis.

Ćelije, organi i sistemi ne komuniciraju samo preko hemijskih supstanci i nervnim putem, kao što se donedavno mislilo. Naime, sve ćelije vibriraju, međusobno rezoniraju i usklađuju se, ulaze u stanju koherence, formirajući elektromagnetni lični omotač, koji prenosi objedinene informacije celog organizma.

Otkrićem biofotona (nemački naučnik Fric Albert Pop), dokazano je da postoji svetlost koja izvire iz ljudskog tela pa ono svetlosnim informacijama neprekidno zrači i prima informacije.

Smatra se da uzrok bolesti predstavlja poremećaj komunikacije i informacije unutar ćelija i izmedju molekula. Odstupanje od lične elektromagnetne frekvencije (otklon od vlastite karakteristične frekvencije) predstavlja najdublji nivo u pojavi bolesti.

Kvantnom aparaturom signal se može uhvatiti, pri čemu se prepoznaju vibracije koje se razlikuju od zdravog modela i na njih se deluje terapijski. To terapijsko dejstvo, najjednostavnije rečeno, svodi se na poruku koja se šalje ćelijama da se vrate na svoj izvorni, zdravi potencijal, da ponovo uđu u program zdravlja.

Kvantna medicina je savremeni oblik hiljadugodišnjih istočnjačkih načina sagledavanja i lečenja čoveka, koja naučno objašnjava sve ono što se kroz vekove koristilo na pojavnom nivou.

Kvantna medicina je suštinski spoj jako starog i sasvim novog.

***

Autorka teksta dr Dobrinka Arbanovski, internista i specijalista kvantne medicine, Holitimed