Imati debitantski roman u sedamdeset petoj godini života nije česta pojava. No, kada iza nje stoji ime Pita Taunsenda, onda ona i nije toliko neobična: reč je o osobi koja je pola veka ranije, u svojoj dvadeset petoj, inaugurisala do tada skoro nepostojeći žanr – rok operu. Iako Tomi nije baš prva rok opera, te 1969. bio je to prvi rok album skrojen po takvoj meri.

Osim toga, stekao je svetsku slavu upravo po ovom žanru, a kada je Ken Rasel 1975. snimio istoimeni film, a Taunsend za adaptiranu muziku bio kandidovan za Oskara, titula mu se nije mogla oduzeti.

Pit Taunsend je osnivač grupe The Who (1963), gitarista, tekstopisac, multiinstrumentalista, kompozitor i pevač. Sa grupom i bez nje ima dvadeset studijskih i isto toliko albuma „uživo“, uz prodatih sto miliona ploča.

Uporedo s muzikom, ovaj „nevaljali koncertni dečko“ se bavio i novinarstvom, knjižarstvom, izdavaštvom i književnošću. Pisao je scenarije za film i TV, radiodrame, eseje, rok opere. Bio je urednik u londonskoj izdavačkoj kući Faber & Faber.

DOBA TESKOBE, Pit Taunsend, GEOPOETIKA

Pit Taunsend je autor više knjiga i dobitnik mnogobrojnih nagrada. Roman Doba teskobe (The Age of Anxiety) objavljen je 2019. godine kao deo zamišljene trilogije: roman – album/rok opera – umetnička instalacija u nastajanju. U planu je i snimanje igranog filma po ovoj knjizi.

Doba teskobe veliki je rok roman. Pripovedač je sjajan stvaralac – učen, vrcav i nepouzdan. Knjiga kači ludost muzičkog biznisa i pokazuje Taunsendov tanani osećaj za humor i oštro uho za dijaloge. Priviđenja i zvučni pejzaži pohode ovaj roman koji je proširena meditacija o maničnom geniju i mračnoj umetnosti stvaralaštva.“

Mark But, izdavač knjige

Pit Ta­un­send, en­gle­ski je gi­ta­ri­sta, pe­vač i kom­po­zi­tor, ro­đen 1945. go­di­ne. Autor je pre­ko sto­ti­nu pe­sa­ma gru­pe The Who (tri­na­est stu­dij­skih al­bu­ma), ko­ju je osno­vao 1964, a to­li­ko ih je ot­pri­li­ke kom­po­no­vao i za svo­je so­lo al­bu­me (se­dam stu­dij­skih). Jed­na je od na­zna­čaj­ni­jih oso­ba u isto­ri­ji ro­ken­ro­la, ži­va i ak­tiv­na le­gen­da, ko­ja je pro­da­la pre­ko sto mi­li­o­na plo­ča. Po­sled­nji do sa­da sni­mlje­ni al­bum gru­pe The Who ob­ja­vljen je u de­cem­bru 2019. go­di­ne.

Ta­un­send je sve­stra­na lič­nost. Sa­mo­uk je u mu­zič­kom obra­zo­va­nju. Svi­ra kla­vi­ja­tu­re, ben­džo, har­mo­ni­ku i usnu har­mo­ni­ku, uku­le­le, man­do­li­nu, vi­o­li­nu, sin­ti­saj­zer, bas gi­ta­ru i bub­nje­ve. Ču­ven je kao so­lo gi­ta­ri­sta ko­ji je u svi­ra­nju ovog in­stru­men­ta ute­me­ljio tzv. teh­ni­ku ve­tre­nja­če, uz sko­ko­ve u va­zduh zgr­če­nih no­gu. Taj isti in­stru­ment če­sto je na kon­cer­ti­ma ko­ri­stio da raz­bi­je i na de­se­ti­ne po­ja­ča­la i gi­ta­ra. No, iz­vr­sno i pro­fe­si­o­nal­no iz­vo­đe­nje mu­zi­ke uži­vo na­či­ni­lo je gru­pu The Who i sa­mog Ta­un­sen­da, baš za­hva­lju­ju­ći iz­vo­đač­koj vir­tu­o­zno­sti, ne­pri­ko­sno­ve­nim u na­stu­pi­ma (pre­ko dva­de­set sni­mlje­nih al­bu­ma uži­vo), što je bun­tov­ne oso­bi­ne ovog „ne­va­lja­log deč­ka“ ipak sta­vi­lo u sen­ku.

Autor je pr­ve ro­ken­rol ope­re To­mi (1969), po ko­joj je Ken Ra­sel sni­mio isto­i­me­ni film 1975. Kao autor mu­zi­ke ko­ju je adap­ti­rao za ovaj film, Ta­un­send je bio no­mi­no­van za na­gra­du Oskar.

Rok ope­ru Kva­dro­fo­ni­ja ob­ja­vio je 1973, a tre­ću po re­du De­čak ko­ji je čuo mu­zi­ku 2007. go­di­ne.

Pit Ta­un­send se pa­ra­lel­no ba­vio i no­vi­nar­stvom, iz­da­va­štvom i knji­žev­no­šću. Ra­nih se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka imao je svo­ju ko­lum­nu u ča­so­pi­su „Melodi mejker“, a ese­je je ob­ja­vlji­vao u ma­ga­zi­nu „Rolingstoun“. Iz­da­vač­ku ku­ću Eel Pie Pu­blis­hing, gde ob­ja­vlju­je deč­je knji­ge i mu­zi­ku za de­cu, osni­va 1977, a u Lon­do­nu otva­ra i knji­ža­ru Ma­gic Bus (po na­slo­vu pe­sme gru­pe The Who), kasnije preinačenu u Open Book. Knji­gu The Story of Tommy, o na­stan­ku rok ope­re i sni­ma­nju fil­ma To­mi, na­pi­sao je sa Ri­čar­dom Barn­som.

Po­stao je ured­nik u ču­ve­noj iz­da­vač­koj ku­ći Fa­ber & Fa­ber 1983. i u ne­ko­li­ko sle­de­ćih go­di­na ure­dio knji­ge o gru­pi Ani­mals i Eri­ku Bar­do­nu, Dži­mi­ju Hen­drik­su, Bra­ja­nu Inou…

Kod istog iz­da­va­ča je 1985. ob­ja­vio svo­ju knji­gu pri­ča Hor­se’s Neck. Ra­de­ći kao ured­nik po­seb­no se spri­ja­te­ljio sa nobelovcem ser Vi­li­ja­mom Gol­din­gom (Go­spo­dar mu­va) i Te­dom Hju­zom (po­ča­snim pe­sni­kom Bri­ta­ni­je – Po­et La­u­re­a­te), po či­joj knji­zi za de­cu The Iron Man je 1989. na­pra­vio mu­zič­ku adap­ta­ci­ju. Iste go­di­ne za­po­čeo je pi­sa­nje ro­ma­na Ray High & The Glass Ho­u­se­hold, či­je je de­lo­ve ob­ja­vlji­vao u pe­ri­o­di­ci, ali ni­ka­da i ce­lu knji­gu.

Na­pi­sao je ne­ko­li­ko sce­na­ri­ja za TV i film, vi­še ra­dio-dra­ma (1999). Dve hi­lja­di­te go­di­ne ob­ja­vlji­vao je ese­je on­lajn, kao i ro­man/no­ve­lu Dečak koji je čuo muziku (The Boy Who Heard Music) 2005.

Ob­ja­vio je auto­bi­o­graf­sku knji­gu Who I Am 2012. go­di­ne, koja je sti­gla na 5. me­sto li­ste naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga New York Ti­mesa.

Ro­man Do­ba te­sko­be (The Age of An­xi­ety) ob­ja­vljen je 2019. go­di­ne kao deo za­mi­šlje­ne tri­lo­gi­je: ro­man – ope­ra – umet­nič­ka in­sta­la­ci­ja u na­sta­ja­nju. U pla­nu je i sni­ma­nje igra­nog fil­ma po ovoj knji­zi.

Pit Ta­un­send je do­bit­nik vi­še de­se­ti­na na­gra­da i pri­zna­nja: Brit, To­ni, Gre­mi, Pri­zna­nje za ži­vot­no de­lo R’n’R’ Ku­će slav­nih (1990), Pri­zna­nje Ke­ne­di cen­tra (2008), Po­ča­sni dok­to­rat Uni­ver­zi­te­ta Lon­don (2010), Na­gra­da za kla­sič­ni al­bum, Na­gra­da za život­no de­lo „Džordž i Ajra Ger­švin“ (2016), Na­gra­da Ame­rič­ke aka­de­mi­je za kre­a­tiv­no do­stig­nu­će (2019) i dru­ge.