Praznoverje čine uverenja da postoje određene zakonosti i principi po kojima život funkcioniše, a koja (uverenja) su u suprotnosti sa opšteprihvaćenim društvenim shvatanjima.

Otkud ovakva uverenja? Jednim delom, otuda što u društvu, pored kulture, postoje i potkulture (različite od mainstream kulture) i kontrakulture (suprotstavljene mainstream kulturi).

Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Kontrakulture veoma često dele osnovna uverenja (“zdrav razum”) o tome kako život funkcioniše sa mainstream kulturom, a razlikuju se u nekim izvedenim uverenjima (koja se, istina, u krajnjoj liniji zasnivaju na zdravom razumu, ali ne samo na njemu, već i na mnogim pretpostavkama i zaključcima koji su specifični za tu kontrakulturu) i vrednostima.

Međutim, dešava se da kontrakulture imaju i specifična osnovna uverenja o funkcionisanju realnosti. Uverenja koja su u suprotnosti sa zdravim razumom. Jedan od primera za to je okultizam. Beli magovi se mogu smatrati delom ove kontrakulture.

Kulturološke razlike nisu jedini razlog za odstupanje od zdravog razuma. Drugi važan razlog je i, takozvana, harizma onoga ko poziva na odstupanje.

Harizma bi se mogla definisati na razne načine, ali razmotrimo je, ovom prilikom, kao sposobnost da se načinom komuniciranja skrene pažnja većeg broja ljudu. Harizma se koristi da bi se pažnja ljudi privukla, ali i da bi se usmerila na takav način da slušalac/gledalac/čitalac izvuče određene zaključke. Ovi zaključci mogu biti i u suprotnosti sa zdravim razumom.

Razume se, beli magovi nisu jedini koji koriste harizmu da bi naveli ljude na određene zaključke koji su u suprotnosti sa zdravim razumom. Isto tako, harizma se može koristiti i da bi se osnažio zdrav razum. To što neko radi protivno zdravom razumu nije samo po sebi loše, kao što i delovanje u skladu sa zdravim razumom nije samo po sebi dobro. Nije moguće na kulturološki neutralan način utvrditi da li je nesto dobro ili loše, jer su etičke norme sastavni deo kulture.

Ipak, pošto zdrav razum u sebi sadrži mehanizme za preispitivanje sopstvene sadržine, on predstavlja dinamičnu, a i transparentnu kategoriju.

Foto Justin Luebke

Mnogi alternativni sistemi ne mogu se ovim pohvaliti. Ipak, ima izuzetaka.

Ima alternativnih modela koji predviđaju mehanizme za sopstveno preispitivanje. Nasuprot tome, moguće je i “zdrav razum” koristiti na dogmatički način, zanemarujući njegov potencijal za samopreispitivanje. To se onda pretvara u slepo verovanje u ono što je naučeno u osnovnoj školi.